חוק האנג'לים – הטבות מס 2023

חוק האנג'לים - הטבות מס 2023

חוק האנג'לים – הטבות מס 2023

הוראת שעה לתקופה שבין 31.07.2023 ועד 31.12.2026

החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה) התשפ"ג-2023, הידוע בכינויו "חוק האנג'לים" אושר בכנסת ביום 26.07.2023 ונכנס לתוקף כבר ביום 31.07.2023. החוק מעניק הטבות מס לשם עידוד תעשיית ההייטק בישראל. הטבות המס הללו ניתנו בעבר כהוראות שעה בתקופות שונות החל משנת 2011, אך לא חודשו מאז שנת 2019.

מהמחצית השנייה של 2022, חברות ההייטק בישראל נמצאות במגמת ירידה, לכן "החייאת" חוק האנג'לים היא בשורה מעודדת מאוד לתעשיית ההייטק הישראלית.

במאמר זה נתייחס להטבות המס הניתנות למשקיעים בחברות מחקר ופיתוח (מו"פ).

סוגי הטבות המס תחת חוק האנג'לים

 

הטבות המס על פי חוק זה חולשות על שלוש הטבות עיקריות

 1. הטבה למשקיעים: דחיית מס למשקיעים בחברת הזנק ישראלית (סטארט-אפ).
 2. הטבה לחברות הייטק: הקטנת מס לחברות הייטק שמוזגו עם חברות הייטק אחרות.
 3. הטבה על "ייבוא" הייטק לישראל: הטבה הניתנת לחברות ישראליות הרוכשות חברות הייטק זרות.

המטרה העיקרית של חוק זה, היא עידוד משקיעים להשקיע בחברות סטארט-אפ ישראליות הנמצאות בשלבים הראשונים של המחקר והפיתוח שלהם בשלבי ה-Pre-Seed וה-Seed. בשונה מהוראות השעה הקודמות, הוראת שעה זו מקלה את התנאים לקבלת הטבות המס. לדוגמה, בניגוד להוראת השעה הקודמת, בה נדרש אישור מקדמי מרשות החדשנות שהחברה היא חברת מו"פ, בהוראת השעה הנוכחית מספיק אישור של רואה חשבון בלבד.

משקיע שישקיע בחברה העונה להגדרת חברת מו"פ יהיה זכאי לקבלת הטבות המס הקבועות עד גובה תקרת ההשקעה המוכרת לזיכוי.

חברת מו"פ – עיקר תנאי ההגדרה

כדי לקבל את הטבות המס על פי חוק זה, על החברה המושקעת לעמוד בתנאי הגדרת חברת מו"פ כהגדרתה בסעיף 1 להוראת השעה.

הוראת השעה קובעת כי חברת מו"פ הזכאית להטבות המס, היא חברה שהתאגדה בישראל ועיקר פעילותה בישראל. בנוסף, החברה לא יכולה להיות מוגדרת חברת בת של חברת מעטים לפי סעיף 76(ג) לפקודת מס הכנסה, וחובה שיתקיימו לגביה התנאים המצטברים הבאים:

 1. חברה פרטית – מיום התאגדות אותה חברה, לא נרשמו ניירות ערך של החברה למסחר בבורסה.
 2. מתקיימים התנאים בפסקאות (2)-(5) להגדרת חברה מועדפת בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, להלן בתמצית:
 • שליטה וניהול מישראל
 • החברה אינה חברת בית / חברה משפחתית
 • החברה מנהלת פנקסי חשבונות ומדווחת כדין באותה שנת מס
 • ניקיון כפיים – החברה ו/או בעל תפקיד בה לא הורשעו (בעבירות המפורטות), בעשור שקדם לשנת המס שלגביה מתבקשות ההטבות.
 1. היקף ההכנסות הטכנולוגיות הכולל, מיום ההתאגדות עד לשנת המס שקמה לשנת המס – לא עלה על 4.5 מיליון ₪ וכן, שהיקף ההכנסות הכולל של החברה באותה התקופה לא עלה על 12 מיליון ₪.
 2. היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה – אינן עולות על 12 מיליון ש"ח.
 3. הוצאות החברה המסווגות כהוצאות מו"פ, היו לפחות 7% בממוצע לשנה מסך ההכנסות של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת המס /או מיום התאגדותה אם הוקמה לפני פחות מ-3 שנים. בנוסף, עליה לעמוד בתנאים שבפסקאות משנה (א) עד (ד) לפסקה (2) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" הקבוע בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון.
 4. הוצאות החברה הרגילות – 70% מההוצאות בחברה מיום ההתאגדות ועד לתום השנה שקדמה לשנת המס שימשו לשם פיתוחו (במישרין או בעקיפין) של נכס בלתי מוחשי מוטב המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה.
 5. בעלות בנכס שבפיתוח – הנכס שבפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו (לרבות אם החברה קיבלה נכס כזה לידיה לשם המשך פיתוחו).
 6. אישור מרו"ח שהחברה עומדת בתנאים.

הטבות המס

 

הטבות המס הקבועות בהוראת השעה הן כדלקמן

 1. זיכוי ממס בשלב ההשקעה בחברת המו"פ – ההשקעה בחברת מו"פ ישראלית תאפשר למשקיע לקבל זיכוי ממס* בגובה רווח ההון שהיה משלם אילו היה מוכר את השקעתו. גובה הזיכוי יהיה בגובה סכום ההשקעה המוכפל בשיעור מס רווח ההון שחל על המשקיע עד תקרה של 4 מיליון ₪. 

*זיכוי המס למשקיע יינתן בשנת המס בה השקיע בחברת המו"פ הישראלית. הזיכוי כאמור ניתן למימוש גם בשנים הבאות בזו אחר זו.

 1. דחיית המס במיחזור ההשקעה – מכירת המניות במקרה בו תמורת המכירה תושקע בחברת מו"פ ישראלית אחרת – לבחירת המשקיע לדחיית מס נוספת אם ישקיע את הכסף שהרוויח בחברה ישראלית אחרת בתוך 12 חודשים מיום המכירה.        הערה: חשוב לציין כי ס' 4 לחוק קובע שאין אפשרות למשקיע ליהנות משתי הטבות המס האמורות. על המשקיע לבחור מסלול הטבה אחד, והבחירה נתונה לשיקול דעתו בלבד אך הוא אינו יכול לחזור בו מבחירתו. לכן, לפני שבוחרים הטבה כזו או אחרת מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע.
 1. הפחתת ההכנסה החייבת במיזוג חברות הייטק – חברה טכנולוגית גדולה שרוכשת את השליטה על חברה טכנולוגית אחרת, זכאית לנכות את ההוצאה על רכישת המניות מחבות המס שלה, בשיעורים שנתיים שווים במשך חמש שנים מיום הרכישה. כלומר, במשך 5 שנים ההשקעה תותר בניכוי בחלקים שווים כהוצאה שוטפת. במצב הרגיל – השקעה הונית תותר בניכוי למול רווח ההון הנצמח ממנה בעת מימוש ההשקעה. ההטבה מכירה בנטל הכלכלי של ההשקעה כבר במועד ההשקעה.
 1. פטור ממס לבנקים ולמוסדות פיננסים זרים המעניקים מימון לחברות הייטק ישראליות – הפטור יינתן בגין הכנסות מריבית, הפרשי הצמדה ודמי ניכיון על הלוואות שניתנו לחברות הייטק ישראליות. מטרת הפטור היא לצמצם עלויות שיש לחברות הייטק ישראליות בעת לקיחת מימון מבנקים וממוסדות פיננסים זרים שלפי הפרקטיקה משיתים את המס שהם חבים בישראל על החברות הלווות.
 2. תיקון ושדרוג לסעיף 92א לפקודת מס הכנסה על השקעות בחברות מו"פ שמונפקות בבורסה, כך שההשקעה של המשקיע תוכר כהפסד הון בשנה שבה ביצע את ההשקעה עד לגובה של 5 מיליון ש"ח.

על רשות המיסים ורשות החדשנות יש לדווח בצוותא חדא לממשלה על מידת מימוש הטבות המס, סכום ההטבות שניתנו והתועלת שהגיעה מהחוק עד שישה חודשים לפני תום הוראת השעה. הדיווח נועד על מנת לבחון האם ראוי להמשיך להעניק את ההטבות ולהשאיר את החוק על כנו. 

לסיכום, החוק מעניק הטבות מס למשקיעים בחברות הייטק ישראליות וכן הטבות לחברות בגין רכישת חברות אחרות או מיזוג עם חברות אחרות הרשומות בישראל ומרכז פעילותן בארץ. בנוסף, החוק מעניק פטור ממס לגופים זרים המעניקים מימון לחברות הייטק ישראליות. 

משרדינו עוסק במתן ייעוץ בכל הקשור להשקעות ופעילויות עסקיות בארץ ובעולם. ליצירת קשר וקביעת פגישת היכרות במשרדנו לחצו כאן.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים