חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טופס 1385 – הצהרה על עסקה בינלאומית

טופס 1385 – הצהרה על עסקה בינלאומית

טופס 1385 – הצהרה על עסקה בינלאומית

ענף מחירי ההעברה משתייך לתחום המיסוי הבינלאומי ועוסק במצבים בהם קיימות עסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים. במסגרת עסקאות אלה, עולה השאלה איזה חלק מהרווח יש לייחס לכל אחת מהמדינות המעורבות בעסקה.

סעיף 85א לפקודת מס הכנסה קובע כי תנאיה של עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים צריכים להיות דומים לתנאיה של עסקה זהה בין צדדים לא קשורים. מכוח סעיף זה, בנובמבר 2006 הותקנו תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) התשס"ז – 2006. התקנות קובעות את האופן שבו בוחנים האם עסקה נעשתה בהתאם לתנאי שוק, כללי התיעוד והדיווח על מחקר מחירי העברה וכן מתייחסות לעסקאות חד פעמיות.

במסגרת דו"ח המס השנתי שמגישות חברות, טופס 1214, הן נדרשות לסמן האם היו לחברה עסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה. אם היו עסקאות כאמור, על החברה לצרף את טופס 1385 כנספח לדו"ח השנתי. טופס 1385 כולל מידע על העסקה הבינלאומית הבין חברתית, כגון, טיב העסקה, סכומה ועוד.

בשנת 2022 ביצעה רשות המיסים עדכון לטופס 1385 והוסיפה דרישה לדווח על קיומו של מחקר מחירי העברה. על נישום שממלא את הטופס לציין האם "קיים דיווח חקר תנאי שוק בהתאם לתקנה 5 לתקנות, למועד הגשת הדו"ח". משמעות העדכון היא שלמעשה רשות המיסים מחמירה את האכיפה של ביצוע עבודות מחירי העברה.

אם הנישום לא ביצע מחקר מחירי העברה והצהיר בהתאם בטופס, המקרה בוודאות יגיע לביקורת של רשות המיסים. אם הנישום לא ביצע מחקר מחירי העברה אך הצהיר שמחקר זה קיים, זהו רישום כוזב על כל המשתמע מכך. לפי סעיף 215 לפקודת מס הכנסה, אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דוח לא נכון או מסר ידיעות לא נכונות, דינו מאסר שנתיים או קנס כספי כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין או שניהם. בנוסף לקנס האמור, קיימת אפשרות שהנישום יקבל קנס גרעון.

דגשים למילוי טופס 1385

 

הפרטים שיש לציין בעת מילוי הטופס:

 1. פרטי הצדדים לעסקה – יש לציין את פרטי הישות הישראלית והזרה המעורבות בעסקה.
 2. פרטים אודות העסקה הבינלאומית הבין חברתית:
  • תיאור העסקה – הסבר טיב העסקה.
  • השיטה שננקטה – מהי שיטת מחירי העברה בה בוצע שימוש. אם נבחרה שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבין-לאומית לבין עסקה דומה יש לציין גם את שיעור הרווחיות הנבחר.
  • סכום העסקה.
 3. הצהרה וחתימה כי העסקה הבינלאומית נעשתה בתנאי השוק.

מהו חקר תנאי שוק בהתאם לתקנה 5 לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק)?

 

תקנה 5 כוללת את הקווים המנחים לחקר תנאי שוק מלא ולמידע שצריך להיות בו:

 1. פרטי הנישום
 2. תיאור המבנה הארגוני של הנישום
 3. מידע על הצדדים לעסקה כולל, תושבותם וטיב היחסים המיוחדים שיש לנישום איתם
 4. התנאים החוזיים של העסקה הבינלאומית
 5. תחום הפעילות של הנישום
 6. הסביבה הכלכלית בה פועל הנישום והסיכונים להם הוא חשוף
 7. המתחרים העיקריים של הנישום (אם קיימים)
 8. שימוש בנכסים בלתי מוחשיים
 9. פירוט כל העסקאות שביצע הנישום עם הצד לעסקה (כולל את סכומי התשלומים)
 10. פירוט עסקאות דומות, שיטת ההשוואה ומאפייני ההשוואה ששימשו לצורך הכנת טווח ערכים
 11. אופן הדיווח במדינה של הצד לעסקה

עבודת בנצ'מארק, בשונה מעבודת מחירי העברה מלאה, כוללת רק מידע אודות האנליזה שנעשתה במסד הנתונים ותוצאותיה, ולא כוללת את שאר הפרטים המפורטים לעיל, אינה עומדת בתקנות ולא נחשבת חקר תנאי שוק מלא. לכן, אם בוצעה עבודת בנצ'מארק בלבד לא יהיה ניתן להצהיר כי קיים חקר תנאי שוק בטופס. אילו הצהיר הנישום, בכל זאת, כי קיים חקר תנאי שוק, הצהרה זו תחשב דיווח כוזב.

מהו חקר תנאי שוק עדכני?

בהתאם לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), בכל שנה יש לעדכן את עבודת מחירי העברה. זאת, בשונה מהנחיות ה- OECD שקובעות כי עבודת מחירי העברה תקפה לשלוש שנים. לאור העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע עבודת מחירי העברה חדשה בכל שנה, משרדנו מציע ללקוחות עבודת מחירי העברה אשר תתוקף בשנתיים הבאות וביצוע עבודה חדשה רק לאחר השנה השלישית. התיקוף נעשה באמצעות בחינה של נסיבות ותנאי העסקה, ובחינה אם הן נותרו ללא שינוי.

משרדנו מתמחה במיסוי ישראלי ובינלאומי ומציע מעטפת מקצועית ומקיפה בתחום מחירי העברה. מחלקת מחירי העברה מלווה חברות רבות החל ממילוי נכון של הטופס ועד לתכנון הדיווחים ותשלומי המס בצורה המיטבית.

לקביעת ייעוץ ראשוני עם נציג ממשרדנו לחצו כאן.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים