Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל)

תקנות מס הכנסה - תושבי ישראל

תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל)

יחיד יחשב לתושב ישראל או תושב חוץ לפי ההגדרה בס' 1(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה) וזאת תוך החלת מבחנים לקביעת מרכז חיים. התקנות המפורטות מטה מרחיבות את הקריטריונים לקביעת תושבות חוץ או לקביעת יחיד כתושב ישראל לצורכי מס.

הגדרות

 1. "ספורטאי חוץ" ו"עיתונאי חוץ"- ניתן למצוא הגדרה לביטויים אלו בסעיף 75א לפקודה. לעניין "עולה חדש" ניתן למצוא הגדרה בסעיף 35(ד) לפקודה. ההגדרה למונח "שירות צבאי" מתייחס לשירות צבאי מכל סוג שהוא, פרט לשירות בצבא קבע (כלומר – שירות חובה או שירות מילואים).

מקרים שבהם יחיד יחשב כתושב ישראל

 1. גם מי שאינו מוגדר כתושב ישראל לפי ההגדרה כאמור בסעיף 1(2) לפקודה, יחשב לכזה בהינתן אחד מהתנאים הבאים:

(1) היחיד הוא עובד מדינה, זאת רק בהינתן שהחל העסקתו כעובד מדינה בזמן היותו תושב ישראל; (צריך לשים לב שהתקנה איננה קובעת לגבי תושבות של בן הזוג או בת הזוג של עובד מדינה)

(2) היחיד מועסק על ידי אחד מהמעסיקים הבאים המפורטים בס' 1(א)(4) לפקודה:

 • רשות מקומית בישראל;
 • הסוכנות היהודית בישראל;
 • הקרן הקיימת לישראל;
 • קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;
 • חברה ממשלתית;
 • רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.

זאת רק אם החל העסקתו עוד כאשר היה היחיד תושב ישראל ולא חלפו חמש שנים מיום העסקתו. ולכן במקרים מסוימים אנחנו דואגים לנתק תושבות ליחיד עוד בטרם תחילת העבודה!

מקרים שבהם יחיד יחשב כתושב חוץ

 1. יחיד שרואים אותו כתושב ישראל בהתאם לסעיף 1(א)(1) ו1(א)(2) לפקודה, ייחשב לתושב חוץ אם עומד באחד הקריטריונים הבאים:
 • דיפלומט או קונסול של מדינה זרה, בן זוגו וילדיו המתגוררים עימו;
 • חייל צבא זר או כזה שנמצא בשירות האו"ם;
 • מי שהגיע ארצה לשם שירות צבאי בצה"ל (שירות חובה או שירות מילואים, למעט שירות בצבא קבע), עד סיום שירותו, זאת בתנאי שהגיש בקשה להיחשב כתושב זר;
 • סטודנט המגיע ללימודים בארץ, זאת בתנאי שהגיש בקשה להיחשב כתושב זר והוא זכאי להכרה זו רק בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בארץ;
 • יחיד המגיע לארץ כדי לכהן בתור מורה, מרצה או איש מחקר במוסד לימוד, והוא זכאי להכרה זו רק בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בארץ;
 • איש דת המגיע לארץ כדי לכהן בתפקיד דתי כלשהו , והוא זכאי להכרה זו רק בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בארץ;
 • יחיד המאושפז בבית חולים או במוסד שיקומי ותקופת אשפוזו גרמה לשהייה מרובה בארץ;
 • עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ כהגדרתם לעיל והוא זכאי להכרה זו רק בחמש השנים הראשונות לשהותו בארץ.

כפי שניתן לראות, קיימים לא מעט מקרים שבהם למרות ההגדרות הקשיחות יחסית בפקודת מס הכנסה, ניתן לקבוע שיחיד הוא תושב ישראל או תושב חוץ. לבדיקת הנושא במקרים ספציפיים ניתן לפנות למשרדנו.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים