Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

העברת כסף מישראל לחו"ל

העברת כסף מישראל לחו"ל

העברת כסף מישראל לחו"ל

העברת כסף לחו"ל: דרישת הבנק לעניין ניכוי מס במקור מהעברות כספים לחו"ל והכלל לעניין ניכוי במקור

כאשר אנו מבקשים מבנק לבצע העברה של מט"ח לחו"ל, במקרים רבים הבנקים דורשים מאיתנו לקבל אישור מפקיד השומה לעניין העברת התשלום או לנכות מס במקור (תשלום המס מראש כך שיופחת הסכום שהמקבל ישלם).

המקורות הנורמטיביים של הוראות ניכוי המס במקור מובאים להלן:

 1. החוק: ככלל, פקודת מס הכנסה (סעיף 170(א)) קובעת שעל העברות לחו"ל של הכנסה בישראל לתושב חוץ יחול ניכוי מס במקור של 25% (לחברה מס חברות – 23%).
 2. הוראת ביצוע 34/93: רשות המיסים קבעה בשנת 1993 הוראת ביצוע שקובעת את אופן הביצוע של הסעיף. בנוסף, לאורך השנים היו להוראת הביצוע תיקונים ועדכונים.
 3. חוזר מס הכנסה 13/2001: חוזר זה דן בסיווג הכנסות מעסקאות תוכנה. סיווג העסקה קובעת גם את הניכוי במקור בגינה.
 4. הנחיות רשות המסים (בדרך כלל יוצאות כהנחיות של סמנכלי"ת בכירה שומה וביקורת).

יש לשים לב כי לפי ההגדרה אם כלל לא מדובר בהכנסה או שלא מדובר בהכנסה בישראל אז אין תחולה לכלל הניכוי מס במקור. יחד עם זאת, הפרקטיקה של הבנקים לרוב, כאשר מדובר בסכום משמעותי , היא לדרוש לנכות מס במקור או אישור של פקיד השומה תחת כניסה בנעלי מומחה מס ובדיקה האם בכלל מדובר בהכנסה או האם מתקיימים החריגים כמפורט להלן.

אישור רשות המסים נדרש על ידי טופס סמ/114. באמצעות טופס זה ניתן לדרוש הקטנת ניכוי בהתאם להוראות אמנת מס לדוגמה וכיו"ב. 

יצוין כי לחברות מסוימות ניתן להשיג אישור של "חברה מיוחדת" לצורך העברות לחו"ל, אישור זה מונע מהחברה את הצורך לבקש מרשות המסים אישור בגין כל העברה, אלא מאפשר לה לבחון את ההעברות בעצמה ולדווח לרשות המסים אחת לשנה.

קיימים חריגים לניכוי מס משני סוגים, עבורם אין צורך לנכות מס במקור:

הסוג הראשון של החריגים הוא החריגים הנקובים בהוראת ביצוע 34/93 והתוספות לה כמפורט להלן:

 1. רכישת טובין מוחשיים (לא תוכנות מחשב) – לצרף רשימון יבוא. אם פחות מ 500$ ויש הצהרה שלא בתחום העסק אז אין צורך ברשימון יבוא.
 2. עמלות כתב ("קורספונדנט") לבנקים בחו"ל, בלא צורך בהצהרת המשלם.
 3. שירותי הובלה המבוצעים בחו"ל.
 4. שירותי נמל, פריקה, טעינה ואחסון בחו"ל לרבות תשלומים לעמילי מכס.
 5. שירותים הניתנים לחברות ספנות ותעופה ישראליות הפועלות בקווים בינלאומיים למעט בגין שירותים שבוצעו בארץ.
 6. שירותי ספנות או תעופה בינלאומיים המבוצעים על ידי מדינה שלישראל הסכם מולה או שניתן צו בעניין
 7. שירותי תיירות המבוצעים בחו"ל.
 8. שירותי ביטוח המבוצעים בחו"ל.
 9. שירותים שבוצעו בחו"ל על ידי נותני שירותים או סוכנים בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצועם וסך התשלום בשנת המס אינו עולה על 250,000 דולר. אולם, תשלום שירותים לחו"ל בגין החזקת תוכנה, פיתוח תוכנה או שירותים המבוצעים באינטרנט יש להפנות את המעביר לאישור פקיד השומה.
 10. החזר מקדמה ללקוח (בדיוק בסכום המקדמה).
 11. תשלומי חובה לרשויות שלטוניות.
 12. דמי מנוי לכתבי עת הנמצאים בחו"ל.
 13. דמי חבר לארגון בינלאומי בחו"ל.
 14. דמי כניסה או השתתפות בכנס או תערוכה בחו"ל.
 15. הוצאות פרסום בחו"ל.
 16. דמי שימוש המשולמים על ידי מציג עבור ביתן בתערוכה.
 17. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
 18. רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל.
 19. שכר לימוד, דמי הרשמה, דמי בחינות וכיוצ"ב המשולמים למוסדות חינוך בחו"ל.
 20. דמי שכירות לצרכים פרטיים שלא נתבעו בישראל כהוצאה לצרכי מס.
 21. תמורה מעסקת מקרקעין בצירוף אישור מיסוי מקרקעין ששולם מס שבח.
 22. רכישת זכויות סוציאליות ממדינת חוץ.
 23. קצבאות לתושב חוץ.
 24. עזבונות על סמך צו ירושה או אישור בית משפט בעניין העזבון במגבלת הסכומים המיוחסים ליורשים בחו"ל.
 25. דמי מזונות לפי דין.
 26. מתנות ותמיכות לקרובי משפחה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה.
 27. הקצבה עבור נסיעה רפואית והוצאות לטיפול רפואי בחו"ל.
 28. פדיון אגרות מדינת ישאל.
 29. תמורה ממכירה או פדיון מירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל.
 30. תמורה בעד רכישת נייר ערך חוץ.
 31. תמורה בגין מכירה בודדת של רכב פרטי שבבעלות יחיד.
 32. העברות למקבל שהוא יחיד בסכום שאינו עולה על 500$ לשנה למשלם.
 33. העברות מחשבון פקדון לא תושב לחשבון פקדון לא תושב.

כאמור, לעתים אפילו שמדובר בהעברה הכלולה ברשימת החריגים, הלקוח נזקק לאישור רואה חשבון או לאישור מפקיד שומה, ומשרדנו מטפל בכך באופן שוטף.

הסוג השני של החריגים – המסלול הירוק

המסלול הירוק משנת 2017 מתייחס אך ורק להעברת כספים בגין סוג תשלום ספציפי מתוך הרשימה שבטבלה להלן, כגון ביצוע השקעות בחו"ל, ורק למקבל שהוא תושב מדינה החתומה עם ישראל על אמנה למניעת כפל מס. במקרים אלו בדרך כלל הבנק מסכים לקבל הצהרה על גבי טופס 2513/2.

קוד סוג תשלום

01

02

03

04

05

06

07

08

09

פירוט סוג תשלום

השקעה במניות חבר בני אדם

השקעה בנדל"ן בחו"ל

השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשים בלבד)

מתן הלוואה לתושב חוץ

מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם

החזר קרן הלוואה ע"י חברה באישור רו"ח

השקעה בזכויות בשותפות

רכישת אופציות

תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות

סוג מסמך לשמירה ותיעוד

חוזה ומסמך התאגדות החברה

חוזה רכישה

חוזה רכישה וחשבונית

הסכם הלוואה

הסכם הלוואה

הסכם הלוואה ואישור רו"ח

הסכם שותפות

חוזה רכישה

חוזה רכישה

דרישות נוספות של הבנקים לעניין העברות כספים לחו"ל ותקנות

במתן יעוץ לעניין העברת כסף לחו"ל, בנוסף לסוגיית ניכוי מס במקור, משרדנו מטפל בדרישות הבנקים הזרים, כגון אישור של רואה חשבון לעניין תשלום מיסים ובוחן פעולות נוספות הנדרשות לאור התקן האחיד של CRS בין המדינות – חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות שמבוצעים תחילה באמצעות הבנקים ולאחר מכן בין רשויות המסים של כל שתי מדינות.

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ- הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 93/34 -שנת 2022

במתן רשות המסים מאריכה מדי שנה את ההוראות המיוחדת שבתוספת הראשונה להוראת הביצוע להעברות כספים לחו"ל. בהתאם להקלות, הוארך התוקף של הקריטריונים לאישור כ"חברה מיוחדת" וכן הוארכה ההקלה לעניין תשלומים ששולמו לתושב חוץ עבור שירותים שבוצעו וניתנו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים זרים בחו"ל. במקרים אלו וכאשר התשלום הוא עד 250,000$ בשנה למשלם (ולא לספק!) – ניתן להעביר לבנקים הצהרה בלבד על גבי טופס ס"מ 114 והבנק מוסמך להעביר את התשלום לתושב החוץ ללא ניכוי במקור.

לקריאת נוסח ההודעה המלא עבור שנת 2022 והחתום על ידי רו"ח פזית קלימן, סמנכלי"ת בכירה ברשות המסים >

שירותים שניתנים על ידי משרדנו מעבר לייעוץ בעניין ניכוי מס במקור

השירותים הניתנים על ידי משרדנו כוללים גם קישור לנותני שירותי מטבע וחברות להעברת הכספים במצבים של קשיים מעבר לסוגיות שפורטו לעיל ו/או על מנת לאפשר המרות למטבע חוץ בעמלות נמוכות.

הפקת העתק על ידי מייצג – 

לאחרונה פרסמה סמנכל"ית בכירה ברשות המסים אישור לפיו על הבנקים לקבל גם אישורים אשר הופקו על ידי מייצג. המייצגים יוכלו לשחזר את האישור שהופק על ידי פקיד השומה ומוצג במערכת העברות לחו"ל, כאשר בכותרת האישור תופיע המילה "שחזור" ובחלקו התחתון של האישור יופיע שמו של המייצג שביצע את השחזור ושם משרדו. בנוסף, יופיע שמו ותפקידו של הגורם ממשרד השומה שאישר את ההעברה המפורטת במסמך. לינק לאישור.

קראו על נושאים נוספים במיסוי בינלאומי >

קראו עוד על בנקאות בינלאומית והעברת כספים לחו"ל ומחו"ל >

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים