Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

רצף בהחלפת אופציות

רצף בהחלפת אופציות

רצף בהחלפת אופציות

רצף בהחלפת אופציות - היבטי אופציות לעובדים בשינוי מבנה

חברות רבות, בעיקר חברות בשלביהן הראשונים (לרוב מדובר בחברות סטארטאפ, אך לא בהכרח) מעניקות לעובדיהן אופציות. מנגנון האופציות נועד בעיקר לשמר עובדים בחברה ולתמרץ אותם לגרום להצלחת החברה שכן, הצלחת החברה היא הצלחתם.

כאשר חברה מעניקה אופציות לעובדים, לחברה נוצרת התחייבות, כלפי העובדים אשר קיבלו את האופציות, ליתן להם לממש את זכותם בבא העת ולהמיר את האופציות למניות החברה. בעת שינוי מבנה האחזקות בחברה אשר העניקה את האופציות, מתבצעת למעשה מכירה כפויה של האופציות יחד עם מניות החברה הנעברת.

משמעות המכירה הכפויה היא אירוע מס בידי בעלי האופציות בשל מכירת זכויותיהם בחברה – אירוע שמתפרש כ"מימוש" הזכות ולכן לכאורה חייב במס. סעיף 104ח' לפקודת מס הכנסה מתווה את הכללים לפיהם, על אף קיומו של אירוע המכירה הכפויה, תחול דחיית מס ל"מועד המימוש" של האופציות כפי שמוגדר בסעיף 102 לפקודה. למעשה, הסעיף פונה לחברות המעבירות את מניותיהן לחברה אחרת בתמורה להקצאת מניות הרשומות למסחר בבורסה, בחברה האחרת.

דחיית המס אינה אוטומטית אלא כרוכה באישור מנהל רשות המיסים באמצעות הגשת בקשה להחלטת מיסוי מראש.

התנאים לדחיית אירוע המס קבועים בסעיף 104 ח' לפקודה, כדלקמן:

אירוע המכירה הכפויה/ אירוע המס הוא בקרות החלפת מניות כמתואר בסעיף:

  • "החלפת מניות" – העברת מניות של חברה (בסעיף זה – חברה נעברת), לרבות זכויות לרכישת מניות (בסעיף זה – המניות המועברות), בתמורה להקצאת מניות רשומות למסחר בבורסה, בחברה אחרת, בין בצירוף תמורה נוספת ובין בלעדיה (בסעיף זה – החברה הקולטת והמניות המוקצות);

התנאים לדחיית אירוע המס קבועים בסעיף 104ח(ב)(1) לפקודה:

  • בהתקיים כל התנאים הבאים – יחול רצף מס שמשמעו – יראו את הזכויות המועברות כאילו האופציות לעובדים הוענקו בידי החברה הקולטת מלכתחילה.
  1. שווי השוק של המניות המוקצות (לרבות התמורה הנוספת) בחברה הקולטת, לא השתנה משווין שהיה בחברה המעבירה טרם ההעברה. כלומר, קיימת זהות מוחלטת בין הזכויות המועברות לזכויות המוקצות תמורתן בחברה הקולטת.
  2. החברה הקולטת הקצתה מניות לכלל המעבירים בערך שווה.
  3. כל המניות והזכויות למניות בחברה המעבירה – הועברו לחברה הקולטת.
  4. הוגשה בקשה למנהל לאשר כי החלפת המניות עומדת בתנאים. את הבקשה יש להגיש 30 ימים מראש וכן לקבל את אישור הנהלת רשות המיסים לדחיית המס.
  5. המניות המוקצות, יש להפקיד בידי נאמן. תפקיד הנאמן הוא לפקח על קיום התנאים האמורים לעיל ותשלום המס בעת המימוש בפועל.

*** בהחלטת מיסוי 6852/12 נקבעו הוראות ספציפיות לנאמן לפיקוח, חובת ניכוי המס במקור מהתמורות הנוספות להחלפת המניות וכן בקרה על תקינות ההליך עד למימוש הזכויות בפועל. תפקידו של הנאמן מסתיים לאחר מימוש הזכויות בפועל.

יש לשים לב כי ככל שהועברו תמורות במסגרת רצף בהחלפת האופציות, מרכיב התמורה הנוספת להחלפת האופציות – יהיה חייב במס בידי בעלי הזכויות מקבלי התמורה.

הגשת הבקשה מראש היא קריטית לשם דחיית המס ל"מועד המימוש" כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה, ללא קבלת אישור רשות המיסים מראש, כנאמר לעיל – ברירת המחדל היא כי שינוי המבנה הוא אירוע חייב במס רווח הון.

לשאלות וליווי מקצועי בנושאים אלו, אנא פנו למשרדנו.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים