Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תושבות חברה

תושבות חברה

תושבות חברה

תושבות חברה –באילו מקרים רשות המיסים תתייחס לחברה המאוגדת בחו"ל כחברה ישראלית לצרכי מס? המושגים שכדאי להכיר: מבחני השליטה והניהול, חמי"ז וחנ"ז

רשות המיסים בוחנת היטב חברות שהתאגדו בחו"ל ובודקת האם הן רק רשומות בחו"ל (מטעמי מס או מטעמים אחרים) ולמעשה הן חברות ישראליות לצרכי מס. רשות המיסים מעוניינת לוודא כי במקרים שהחברה רשומה בחו"ל אך קבלת ההחלטות האמיתית והפעילות המהותית/ הייצורית/ העסקית בישראל, הרשות תייחס לחברה תושבות בישראל לצרכי מס. בנוסף רשות המיסים במקרים מסוימים מתייחסת לחברות כחברת משלח יד זרה (חמי"ז) או כחברה נשלטת זרה (חנ"ז).

מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון מומחה במיסוי בינלאומי עוד בטרם הקמת החברה על מנת לוודא שחברה שתוקם בחו"ל לא תחשב חברה ישראלית לצרכי מס. משרדנו מבצע תכנוני מס אופטימליים ללקוח אשר כוללים שרשרת אחזקות חברות במדינות שונות בעולם. הסדרת המצב המשפטי מבחינת חבות המס בארץ ובמדינות אחרות מתבצע על ידי חוות דעת מתאימות ובמקרים מסוימים פרה-רולינג – הסכם מקדמי עם רשות המסים הקובע את תושבות החברה ותשלום המס.

משרדנו מייעץ למשרדי רואי חשבון, עורכי דין וללקוחות פרטיים באשר לדיווחים המתאימים בעניין חברות זרות בארץ. צריך לזכור שתושב ישראל שמחזיק חברה זרה מחויב למלא טופס 150 ולהצהיר על החזקתו. משרדנו מתאים את תכנון המס כך שישתלב עם הטפסים והדיווחים לרשויות המס.

מבחני השליטה והניהול

כאשר חברה מאוגדת בחו"ל, בראש ובראשונה תבחן רשות המיסים את מבחני השליטה והניהול. המבחנים נועדו לראות כאמור היכן מבוצעת הפעילות האמתית של החברה והליך קבלת ההחלטות – האם בישראל או שמא במדינה הזרה.

בהתאם לחוזר מס הכנסה 4/2002 "קווים מנחים למבחני השליטה והניהול" אין די בבעלות המשפטית הפורמלית בעסק על מנת להוכיח ניהול ושליטה, אלא שיש לבחון את היכולת האפקטיבית להחליט, להשפיע, לכוון את התנהלות העסק ולתת הוראות מחייבות בעלות השפעה מכרעת.

בין השאלות אשר צריכות להישאל על מנת לקבוע האם חברה תושבת ישראל או תושבת חוץ:

 • היכן מבוצע הליך קבלת ההחלטות
 • היכן פועלים הדירקטורים
 • היכן מצוי מי שמקבל את ההחלטות בחברה/ נושא המשרה
 • מהי השפה השולטת
 • היכן נעשה הייצור/ המפגשים עם הלקוחות/ הפעילות
 • היכן מוחזקים ספרי החשבונות
 • היכן מועסקים עובדים
 • היכן משרדי ונכסי החברה
 • היכן היועצים השונים ונותני השירותים של החברה
 • מקום דיווחי החברה לרשויות
 • זהות בעלי השליטה בחברה בפועל
 • יש לבדוק קיום חוזי ניהול עם גורמים חיצוניים, כגון חברות ניהול, כחלק מבחינת שאלת השליטה והניהול

ככל שהתשובות לשאלות הנ"ל תצביע על פעילות ממשית בישראלית ושליטה וניהול מישראל, רשות המיסים תכיר בחברה כחברת תושבת ישראל לצרכי מס.

קיומו או העדרו של מוסד בישראל

הדין קובע שיש לחייב במס בישראל גם במצבים בהם לחברה מסוימת בעלת תושבות זרה, יש מוסד קבע בישראל ומתקיימים קשרי מסחר בין החברה בעלת התושבות הזרה לגופים קשורים בישראל ובגין ההכנסות מאותה פעילות.

הכנסות תאגיד זר ממתן שירותים לתושבי ישראל חייבות במס הכנסה אם הן הופקו בישראל. אם התאגיד הזר הוא תושב מדינה עמה יש למדינת ישראל הסכם למניעת כפל מס (אמנת מס), יחויב התאגיד הזר במס בישראל רק אם פעילותו הגיעה לכדי "מוסד קבע". מוסד קבע מוגדר באמנות המס כמקום עסקים קבוע פיזי העומד לרשות המיזם או כאשר פעילות המיזם בישראל מתבצעת באמצעות סוכן שהוא בעל הסמכות לכרות חוזים בשם המיזם.

לאור השינויים שחלו בכלכלה ה"מסורתית" והמעבר לכלכלה "דיגיטלית" מבהיר חוזר מס הכנסה משנת 2016 כי מוסד קבע יכול להתקיים בישראל כאשר הפעילות הכלכלית של התאגיד הזר במקום עסקים קבוע בישראל מתקיימת בעיקרה באמצעות האינטרנט ומתקיימים תנאים נוספים כגון: נציגי התאגיד הזר מעורבים באיתור לקוחות ישראלים, באיסוף מידע ובניהול קשרי הלקוחות של התאגיד הזר, השירות המסופק באינטרנט על ידי התאגיד הזר מותאם ללקוחות ישראלים (שפה, סגנון, מטבע וכו').

פעילות עסקית אשר עומדת במבחן "מוסד קבע" מחילה על התושב הזר (בעל מוסד הקבע) חובת דיווח לרשויות המס וחובת תשלום מס על הרווחים המיוחסים לפעילותו במוסד הקבע, במדינה בה הוא מנהל עסקיו. אם ההכנסות הופקו באמצעות מוסד הקבע, למדינת המקור יש זכות מיסוי ראשונית לגבי רווחי העסקים, ולמדינת המושב – זכות מיסוי שיורית.

האם חברה היא חברה נשלטת זרה (חנ"ז)?

סעיף 75(ב)(1) לפקודת מס הכנסה קובע כי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי ברווחים. 

רשות המיסים תגדיר חברה כחברה נשלטת זרה כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

 1. חברה שהתאגדה בחו"ל
 2. מוחזקת על ידי בעל שליטה
 3. הזכויות אינן רשומות למסחר בבורסה
 4. צבורים רווחים שלא שולמו ושיעור המס החל עליהם במדינת המקור אינו עולה על 15%
 5. שיעור המס על הדיבידנדים אינו עולה על 15%
 6. מרבית ההכנסות פאסיביות
 7. למעלה מ- 50% מוחזקים על ידי תושב ישראל או לתושב ישראל הזכות למנוע קבלת החלטות

האם החברה היא חברת משלח יד זרה?

רשות המיסים בישראל יכולה להטיל מס על הכנסות בינלאומיות של חברה זרה ככל שיימצא שהיא חברת משלח יד זרה. חברת משלח יד זרה היא, בהתאם לסעיף 75ב1 לפקודת מס הכנסה, חברה בעלת תושבות זרה, אשר למעלה מ 75% מבעלי מניותיה הם תושבי ישראל והכנסתה נובעת ממשלח יד מיוחד שבו עוסק בעל המניות עבור החברה. תנאי לחברה מסוג זה הוא כי מרבית הכנסותיה או רווחיה של החברה בשנת מס מקורן במשלח יד המיוחד.

רשימת התנאים:

 1. חברה תושבת חוץ;
 2. בשליטת עד חמישה בני אדם;
 3. השליטה תוחזק במישרין או בעקיפין בשיעור של 75% בידי תושבי ישראל;
 4. בעלי השליטה המחזיקים ב 50% ומעלה עוסקים במשלח יד מיוחד;
 5. מרבית ההכנסות או הרווחים של החברה בשנת המס נובעים ממשלח יד מיוחד;
 6. העיסוק/משלח היד הוא מי מהבאים:

אבטחה;אגרונומיה;אדריכלות;אמנות ואומנות, לרבות יצירת אמנות;אמרגנות, משחק; זמרה ובידור; אסטרולוגיה, גרפולוגיה ותורת הנסתר;ביקורת לרבות ביקורת איכות וטיב;דוגמנות; הוראה, הנחיה, הדרכה, לרבות מתן הרצאות;הנדסה;וטרינריה; יצירת חומרת מחשבים, תפעול חומרת מחשבים וטיפול בחומרת מחשבים; תכנות מחשבים;חקירות;טיס ושיט;טלקומוניקציה; ייצוג בעל משלח יד מיוחד;ייעוץ, לרבות בתחום הפיננסי, האישי, הביטחוני, החקלאי, הטכני, ההנדסי, הארגוני, הניהולי, המדיני, המדעי, המיסויי, העסקי, הכלכלי; כלכלה;כתיבה והלחנה;מחקר ופיתוח מדעי; ניהול, לרבות ניהול תיקים, השקעות או נכסים, ניהול חברות, ניהול ארגונים, מוסדות, גופים מסחריים לרבות בהליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים;סטטיסטיקה;ספורט;עיתונות ועריכה; פרסומת ויחסי ציבור;עריכת דין, עריכת פטנטים, ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות; צילום; ראיית חשבון;רפואה, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, רפואת שיניים, מתן שירותים רפואיים ופרה-רפואיים, רפואה אלטרנטיבית, טיפול בליקויי התפתחות;שירותי דת;שמאות;תווך;תרגום;תקשורת, במאות, הפקה ועריכה.

 1. צבורים רווחים שלא שולמו.                                                

לייעוץ באשר לחובת תשלום המס בישראל על רווחיה או הכנסותיה של חברה זרה מומלץ לפנות למשרדנו. במסגרת הייעוץ נבדוק את קיום התנאים, ונמליץ על דרך הפעולה הנכונה, חוות דעת, הסכם עם רשות המיסים, וכו'. כמו כן נמליץ באשר לדיווחים הנכונים אשר צריך לכלול בדוחות הכספיים, לרבות טופס 150, ביאורים וכיו"ב.           

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים