Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

גילוי מרצון והסדרת הכנסות והון

גילוי מרצון והסדרת הכנסות והון

גילוי מרצון והסדרת הכנסות והון

גילוי מרצון

דיווח על הכנסות, הון ונכסים שלא דווחו לרשות המס בארץ ובחו״ל, סיוע בהסדרת כספים בחו״ל

גילוי מרצון הוא הליך שמתחיל בבקשה לרשות המיסים ביוזמת הנישום במסגרתה ניתן לדווח על הון והכנסות שלא דווחו, הן ממקורות בארץ והן ממקורות בחו"ל ולקבל חסינות פלילית. רשות המיסים בודקת אם מתקיימים כל התנאים לגילוי מרצון ובהם גילוי כן ומלא וכי טרם החלה חקירה נגד הנישום ואם היא מקבלת את הבקשה לגילוי, ייערך דיון ולבסוף ייחתם הסכם שומה. מומלץ לעשות את התהליך בעזרת רואה חשבון.

הליכי הגילוי מרצון נחקקו באמצעות הוראת שעה, אשר תוקפה הסתיים בסוף שנת 2019. המשמעות היא שבאופן פורמלי – לא ניתן להשתמש באותו הנוהל ולקבל חסינות מהליך פלילי בעת גילוי.

הסדרת כספים מול רשות המיסים

גם לאחר סיום המועד הפורמלי להגשת הליך, מומלץ לפנות באופן יזום לרשות המיסים ולהסדיר חבות המס במקום להמתין שרשות המיסים תגלה בעצמה על הון שלא דווח ווהכנסות לא מדווחות. הליכים בינלאומיים של חילופי מידע אשר מתבצעים היום (כגון ה-CRS, ה-FATCA וכו') מסייעים לרשויות מס לגלות הון והכנסות בצורה הרבה יותר פשוטה מבעבר, כך שסיכון החשיפה גבוה הרבה יותר. משרדנו מלווה באופן שוטף הליכים להסדרת חובות לאחר בחינת כל האפשרויות וביצוע חישובי המס המיטיבים עם הלקוח מול פקידי השומה ומול הנהלת רשות המיסים.

גילוי מרצון בארצות הברית

מחלקת המיסוי האמריקאי במשרדנו מטפלת בארצות הברית על הכנסות בישראל ובכל מקור בעולם שלא דווחו לארצות הברית.

גילוי מרצון ודיווח על חשבונות בחו"ל

הסדרת הכספים מול רשות המיסים כוללת גם דיווח על חשבונות בחו"ל. בתקופה האחרונה הצורך בדיווח לרשויות המיסים על כספים שלא דווחו גובר, לאור דרישות הבנקים לקבלת אישור רואה חשבון על תשלום המיסים ומקור הכספים. משרדנו מטפל גם בהעברות כספים.

דיווח על נדלן בחו"ל

טיפול בהסדרת הנדל"ן בחו"ל שלא דווח ושולם מס בגינו (מס שכירות, מס רווח הון וכו'). כיום החשיפה משמעותית יותר והסדרת העניין תגן על הנישום ברמה הפלילית והאזרחית.
קרא עוד על נדל״ן בחו״ל>>

ליצירת קשר

תחומי התמחות

חוות דעת

חוות דעת

חוות דעת בכל תחומי המס: תושבות, סיווג הכנסות וחבות מס במקרים מיוחדים, מיסוי בינלאומי חוות

מיסוי קריפטו

מיסוי קריפטו

מיסוי קריפטו מיסוי קריפטו, מיסוי הכנסה ממטבעות וירטואליים והפקדת כספים שמקורם בביטקוין קצת על קריפטו

להתייעצות עם מומחה במסים