מנגנון מימוש נטו

מנגנון מימוש נטו

מנגנון מימוש נטו

מנגנון מימוש נטו - אופציות לעובדים

חברות רבות, בעיקר חברות בשלביהן הראשונים (לרוב מדובר בחברות סטארטאפ אך לא בהכרח) מעניקות לעובדיהן אופציות. מנגנון האופציות נועד בעיקר לשמר עובדים בחברה ולמרץ אותם לגרום להצלחת החברה שכן, הצלחת החברה היא הצלחתם.

המחוקק, אשר היה ער לנוהג זה ולמאפיינים של אופציות לעובדים, נתן את הדעת על כך וקבע הוראות בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה על מנת להסדיר את נושא הענקת האופציות לעובדים.

על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה קיימים שלושה מסלולים:

 1. מסלול רווח הון עם נאמן;
 2. מסלול הכנסת עבודה עם נאמן;
 3. מסלול ללא נאמן;

השיקולים בבחירת מסלול המיסוי בידי המעסיק משתנה בהתאם לתנאי כל אחד מהמסלולים המוצעים בסעיף 102 לבחירת המעסיק כאשר חלק מהמסלולים מיטיבים עם העובד דווקא ואילו חלקם מיטיבים עם המעסיק אך מנגד מטילים מס גבוה על העובד.

תנאי מקדמי לקבלת ההטבות הגלומות בסעיף 102 לפקודה – הוא בהודעה מראש לרשות המיסים על מסלול המיסוי הנבחר. בהיעדר הודעה מראש, תאבד הזכות להטבות המס שבסעיף 102 לפקודה.

ככלל, בעת הענקת אופציות לעובד, נקבע מהו מחיר המימוש של האופציה על מנת להמירה למניה. למעשה, במצב דברים רגיל, בעת המרה האופציות למניות, נדרש העובד להוציא כסף מכיסו כמכפלה של מחיר המימוש במספר האופציות אותן הוא מעוניין להמיר למניות.

מנגנון מימוש נטו (Net Exercise), משמעו – מגן למצב שבו מתרחשת עליית ערך במצב הזכויות המוקצות – מבלי לדרוש מהעובד לשלם בפועל את עליית ערך הזכויות. כלומר, המנגנון בעצם מאפשר לבצע חישוב של הסכום אותו היה נדרש העובד להוציא מכיסו, כאמור לעיל, ולהפחיתו מכמות המניות אותן הוא אמור לקבל. למעשה, העובד לא יזדקק להוציא כסף מכיסו אך יקבל מספר קטן יותר של מניות.

כבכל תכנית הקצאה, אף בתוכנית לפי מסלול זה, יש לקבוע בתוכנית האופציות מראש כי התוכנית מושתת על מנגנון זה.  בהתאם, יש לציין בבקשה לרשות המיסים מראש כי התוכנית פועלת על בסיס מנגנון "מימוש נטו".

 במנגנון מימוש נטו, מועד המימוש יהיה המוקדם מבין:

 1. מועד העברת המניה לעובד, או –
 2. מועד מכירת המניה על ידי הנאמן.

קיימים שני יתרונות בולטים ל- SAR ככלי לתגמול הוני על פני המנגנונים הסטנדרטים של אופציות לעובדים. היתרון האחד הוא במישור מקבל האופציות. העובד אינו נדרש להשקיע כסף כדי לרכוש את המניות. היתרון השני הוא במישור בעלי המניות הקיימים בחברה טרם המימוש. אחר שהמניות המוקצות לעובד אינן מלוא הזכאות של העובד למניות אלא כגובה ההטבה 'המופשרת' עבורו, מנגנון ה- SAR למעשה מקטין את הדילול של בעלי המניות הנוכחיים וכך, כמות המניות המוקצות בפועל מבטאת את עליית הערך הגלום באופציות ממועד ההקצאה ועד למועד ההמרה בפועל.

היבט מיסויי בהפעלת מנגנון 'מימוש נטו' בחברות פרטיות

בהחלטת מיסוי 7836/14 נקבע כי המרת האופציות למניות בשיטת מימוש נטו, לא תהווה אירוע מס או הפרתן של הוראות סעיף 102 לפקודה ויחולו ההוראות הבאות:

 1. המרת האופציות בשיטת מימוש נטו לא תהווה אירוע מס ככל שתהיה עמידה בתנאי החלטת המיסוי.
 2. מועד אירוע המס יחול במועד המימוש כדלעיל, שהוא מועד העברת המניה לעובד בפועל/ מכירתה ע"י הנאמן – לפי המוקדם.
 3. רווח ההון שינבע לעובד במועד המימוש ימוסה בהתאם לסעיף 102 לפקודה.
 4. במקרה של המרת האופציות למניות לפני תום התקופה, הרווח שינבע יהיה חייב במס כהכנסת עבודה.
 5. במקרה של כמות מניות עודפת מהכמות המחושבת על בסיס חלוקת הרווח הגלום במניה במועד המימוש – תיחשב הכמות העודפת כהכנסת עבודה והחיוב במס יהיה במועד קבלת המניות בחברה. (למעט כמות מניות עודפת כתוצאה מהקצאה חדשה לעובדים).
 6. מחיר המניה במועד המימוש בשיטת הנטו, יהיה בהתאם לשווי השוק של החברה שייקבע ע"י מעריך שווי חיצוני.

היבט מיסויי בהפעלת מנגנון 'מימוש נטו' בחברות ציבוריות

המרת האופציות למניות בשיטת מימוש נטו, לא תהווה אירוע מס או הפרתן של הוראות סעיף 102 לפקודה ויחולו ההוראות הבאות:

 1. מועד אירוע המס יהיה מועד המימוש המוקדם מבין:
 • מועד העברת המניה לעובד.
 • מועד מכירת המניה ע"י הנאמן.
 1. רווח ההון שייווצר בידי העובד במועד המימוש, יחולק לשני חלקים:
 • החלק הראשון – הוא המרכיב הפירותי המתבטא בחלק שווי ההטבה המתקבל מממוצע שווי מניות החברה ב- 30 ימי המסחר בבורסה שקדמו להקצאה. המס שיוטל על המרכיב הפירותי יהיה כהכנסת עבודה.
 • החלק השני – הוא המרכיב ההוני השווה לסך רווח ההון בניכוי המרכיב הפירותי. שיעור המס שיחול על המרכיב ההוני יהיה שיעור מס רווח הון.

***סייג – בעת מימוש בטרם "תום התקופה" המוגדרת בסעיף 102, הכנסת העובד ממימוש האופציות תיחשב כהכנסת עבודה.

הערה: רק תכנית SAR במניות יכולה לזכות בהטבות שבסעיף 102 לפקודה.  לעומת זאת, תכנית SAR במזומן תיחשב כבונוס בידי העובד ותחויב במס כהכנסת עבודה.

בהתאם, בהחלטת מיסוי 5359/15 נקבע כי המרת האופציות למניות בשיטת ה – Net Exercise, לא תהווה אירוע מס ו/או הפרת הוראה מהוראות סעיף 102 לפקודה, וזאת בכפוף לתנאים כדלהלן בתמצית:

 1. מועד אירוע המס – הוא מועד המימוש המוקדם מבין: א. מועד העברת המניה לעובד ב. מועד מכירת המניה ע"י הנאמן.
 2. הרווח שיתקבל בידי העובד במועד המימוש, יחויב כהכנסת עבודה בידי העובד.
 3. בעת מימוש לפני "תום התקופה" ינוכה מס הגבוה מבין: א. המס שהיה חל במועד ההקצאה ב. המס החל במועד המימוש.
 4. במקרה שבמועד ההמרה כמות המניות המוקצות לעובד שהמיר מניותיו בתוכנית מימוש נטו, עודפת מהכמות המחושבת על בסיס חלוקת הרווח הגלום במניה במועד המימוש – תיחשב הכמות העודפת כהכנסת עבודה והחיוב במס יהיה במועד קבלת המניות בחברה. (למעט כמות מניות עודפת כתוצאה מהקצאה חדשה לעובדים).

פרטי ההודעה המוגשת לרשות המיסים על בחירת תכנית הקצאה והגשת התכנית לאישור רשות המיסים מראש  היא קריטית לשם דחיית המס למועד המימוש בפועל, שהרי ללא קבלת אישור רשות המיסים מראש, כנאמר לעיל – ברירת המחדל היא שתוכנית הקצאת אופציות על בסיס מימוש נטו עשויה להוות אירוע מס ולהשית חיוב במס ללא דחית מס המותאמת לאופי תכנית ההקצאה.

לשאלות וליווי מקצועי בנושאים אלו, אנא פנו למשרדנו.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים