מיזוג חברות, רכישות ושינויי מבנה

מיזוג חברות, רכישות ושינויי מבנה

מיזוג חברות, רכישות ושינויי מבנה

מיזוג חברות ורכישת חברות מאפשרים לשתי חברות או יותר לאחד פעילות עסקית על ידי איחוד כל הנכסים וההתחייבויות של כל אחת מהחברות.

סוגי מיזוג חברות

מיזוג חברות מוגדר כהעברת כל הנכסים וההתחייבויות של חברה או של מספר חברות לחברה אחרת וחיסול החברה המעבירה ללא פירוק. לבעלי המניות של החברה המתחסלת מוקצות מניות של החברה הקולטת. בתנאים מסוימים גם העברת 80% מזכויות החברה הנעברת ייחשב כמיזוג.

פיצול – העברת נכסים והתחייבויות של חברה לחברה אחרת או למספר חברות אחרות.
מיזוגים ופיצולים הם אירועי מס לפי סעיף 88 לפקודה.

יחד עם זאת, בתיקון 242 לפקודת מס הכנסה נעשו שינויים בסעיפי הפקודה המסדירים את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס.

בין היתר: צומצמו המגבלות לקיזוז הפסדים, בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות, וכמו כן הורחבו האפשרויות לביצוע העברות נכס על ידי שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס.

במקרים הבאים מכירת זכויות בחברה מעבירה והעברת נכסי החברה לחברה קולטת אגב מיזוג לא יחויבו במס:

 • לא מדובר באיגוד מקרקעין.
 • מיזוג חברה לא נעשה משיקולי מס.
 • רוב הנכסים שהועברו אל החברה הקולטת מכל אחת מהחברות המעבירות ורוב הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג, לא נמכרו בתקופה הארוכה מבין שני הבאים.
  1. תקופה של שנתיים המתחילה במועד המיזוג. או
  2. תקופה שתחילתה במועד המיזוג וסופה שנה לאחר תום שנת המס שבה ניתן צו המיזוג או אושר המיזוג, לפי העניין. (להלן: "התקופה הנדרשת").
 • בחברה הקולטת נמשכת בתקופה הנדרשת הפעילות הכלכלית העיקרית, שהייתה בכל אחת מהחברות המתמזגות ערב המיזוג.
 • במהלך מיזוג חברות, הקצתה החברה הקולטת מניות שוות זכויות לכל בעלי הזכויות בחברה המעבירה בהתאם לחלקם היחסי בכלל הזכויות בחברה המעבירה. כמו כן ולא ניתנה תמורה נוספת כלשהי במהלך המיזוג.
 • סך הזכויות של כלל בעלי הזכויות בכל אחת מהחברות המשתתפות במיזוג, במועד המיזוג יהווה לפחות 10% משווי השוק של הזכויות בחברה הקולטת במועד האמור.
 • שווי השוק של כל אחת מהחברות המשתתפות במיזוג לא יעלה על פי תשעה משווי השוק של חברה אחרת המשתתפת במיזוג, והכל במועד המיזוג.
 • החברה הקולטת היא תושבת ישראל או שקיבלה אישור ספציפי בעניין.
 • הוגשו המסמכים והדוחות שיש להגישם.
 • כל בעלי הזכויות בחברות המשתתפות במיזוג מחזיקים יחד, מיד לאחר המיזוג, במלוא הזכויות בחברה הקולטת. כמו כן במהלך התקופה הנדרשת לא יפחת סך הזכויות המוחזקות בידי בעלי הזכויות האמורים, כולם או חלקם, מ-25% מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת.

שינויים מקלים שנעשו לאחרונה בתיקון 242

 • הרחבת האפשרות לכניסת משקיעים

  תיקון 242 מרחיב את האפשרויות לכניסת משקיעים ו/או מכירת מניות בתקופת המגבלות, לרבות בתמורה למזומן. ובתנאי שבמהלך תקופת המגבלות לא יפחתו זכויות בעלי הזכויות, ערב שינוי המבנה מ- 25%. ניתן כי חלק מבעלי הזכויות ימכרו את מלוא הזכויות המוחזקות על ידם, ובלבד שבעלי זכויות אחרים, מאלו שהיו טרם שינוי המבנה כאמור לעיל, ימשיכו ויחזיקו לפחות 25%.

 • הרחבת התחולה של התקופה הנדרשת להגבלות

  לאחר התיקון, התקופה הנדרשת בת השנתיים ממועד השינוי חלה גם לגבי העברות נכסים ופיצולים, בנוסף למיזוגים. במיזוג בין חברה בת לחברת אם המחזיקה במלוא הזכויות בחברת הבת – לא קיימות מגבלות בכלל.

 • מכירת זכויות ע"י בעל מניות קיים (בסיוע רואה חשבון למיזוג ורכישות)

  לאחר שינוי המבנה בעל מניות קיים רשאי למכור עד 75% מהזכויות בחברה.

 • מיזוג בדרך של החלפת מניות

  סעיף 103כ לפקודה קובע הוראות לעניין מיזוג על דרך של החלפת מניות. טרם התיקון, נקבעו התנאים שבהם מיזוג כאמור לא יחויב במס. כך למשל, נדרש, בין היתר, כי החברה הקולטת מחזיקה, מיד לאחר המיזוג ובמשך התקופה הנדרשת, בכל הזכויות בחברה הנעברת שאותן החזיקה במועד המיזוג. כמו כן הוגשה בקשה למנהל לאשר את תכנית המיזוג. במסגרת התיקון, החברה הקולטת תידרש להחזיק מיד לאחר המיזוג בכל הזכויות בחברה הנעברת שהועברו לה. אולם במהלך התקופה הנדרשת ניתן יהיה לרדת (בהקצאת זכויות או במכירת זכויות) עד לשיעור של 51% – דהיינו להקצות עד 49% – מכל אחת מהזכויות בחברה הנעברת. זאת בלבד שסך זכויותיהם של בעלי המניות בחברה הקולטת לא יפחת מ-25% מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת.

 • מיזוג חברת אם וחברת בת בבעלות מלאה

  במיזוג בין חברה בת לחברת אם המחזיקה במלוא הזכויות בחברת הבת – הוסרו המגבלות. לא יחולו מגבלות דילול של הקצאת מניות וגם לא מגבלת קיזוז הפסדים. לא תחול מגבלה על שימוש בהפסדי חברת האם במידה ויחס הגודל -שווי שוק – במועד המיזוג, בין חברת האם לבת עולה על 9:1.

 • ביטול הדרישה למתן אישור מראש מאת המנהל

  ביטול הדרישה למתן אישור מראש מאת המנהל במקרים מסוימים ודרישה להגשת דיווחים לפקיד שומה. בין היתר, בוטלה הדרישה לאישור מראש במקרה של מיזוג בדרך של החלפת מניות לפקודה. כמו כן בפיצול לחברה חדשה שמלוא הזכויות בה מוחזקות בידי החברה המתפצלת. במקרים אלו ניתן להסתפק בדיווח לפקיד השומה בתוך 30 יום ממועד שינוי המבנה כאמור בסעיף 103יט לפקודה. עדיין נותרה הדרישה לאישור בפיצול לחברה אחות חדשה – פיצול אופקי.

 • קיזוז הפסדים

  צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול.

 • דרישת יחס חברות

  יחס השווי בין החברות המתמזגות יקבע על פי השווי במועד המיזוג בלבד (ולא במהלך כל תקופת המגבלות). גם הדרישה ליחס שווי השוק בין החברות המתמזגות שלא יעלה על 1:4 שונתה ליחס שלא יעלה על 1:9.

 • תשלום חלק מהתמורה במזומן במיזוג

  כדי להקל על מיזוגים שתמורה חלקית במזומן היא רכיב הכרחי לביצועם, לאחר התיקון ניתן לשלם תמורה במזומן בהיקף שלא יעלה על 40% מהתמורה הכוללת. זאת בכפוף לאישור מראש של המנהל ולתנאים נוספים שמטרתם לוודא שאין מדובר בעסקת מימוש. רכיב המזומן ימוסה במלואו במועד המיזוג.

 • שינוי מבנה נוסף

  הקלה בביצוע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות. התיקון קובע כי ניתן יהיה לבצע שינוי מבנה נוסף במהלך תקופת המגבלות. אם שינוי המבנה הנוסף נועד לתכלית עסקית וכלכלית, הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן המטרות העיקריות לביצוע העסקה. לצורך כך צריך שינתן לכך אישור מראש של המנהל.

רשות המסים פרסמה בחוזר משנת 2018 הוראות לעניין האפשרות לבצע מיזוג גם בתום כל רבעון ולא רק בתום שנת המס.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים