חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מיסוי ורילוקיישן

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מיסוי ורילוקיישן הוא תהליך של מעבר ממדינת תושבות למדינה אחרת. רילוקיישן נעשה בדרך כלל לצורך פיתוח קריירה, לימודים אקדמיים, שליחות דיפלומטית ועוד.

היערכות לרילוקשיין

תהליך הרילוקיישן כרוך בלא מעט שינויים והסתגלויות וכאשר מדובר במשפחה שעושה רילוקיישן, מתווספים עוד היבטים הדורשים טיפול.
חשוב להעזר באנשי מקצוע – יועץ מס, רואה חשבון ועורך דין כדי שנחיתה תהא רכה ומטיבה.
הליך ראשוני וחשוב הוא לוודא שקיימת אשרת עבודה ושהייה ויזה שתקפה במדינה אליה יעבור התושב.
חשוב לציין שקיימים היבטים בירוקרטיים הכוללים הסדרת מעמד מול ביטוח לאומי ומס הכנסה.
דף זה ישמש כמדריך עבור הניצבים בפני תהליך רילוקשיין או עבור אלו שזה עדיין בגדר חלום עבורם ורוצים לדעת אילו נגזרות מיסוי העיתוק כורך בתוכו.

רילוקיישן והיבטי מיסוי –  הסבר על שיטת המיסוי עבור תושבים ומנתקי תושבות

שיטת המיסוי בישראל היא פרסונאלית, וכתוצאה מכך תושב ישראל יהיה חייב בתשלום מס לרשויות בישראל גם על הכנסות שהפיק בחו"ל.
יחיד תושב ישראל שיוצא לרילוקיישן חייב בתשלום מיסים וביטוח לאומי בישראל.

כאן נכנסות לתמונה סוגיות התושבות -״ניתוק תושבות״ ואמנות למניעת כפל מס

כאמור, תושב ישראל יהא חייב במס בישראל. אך כיצד נקבעת תושבתו?
כדי לקבוע את האם אדם הוא תושב ישראל, רשות המיסים תתייחס למיקום מרכז החיים שלו.
מבחן מרכז החיים לקביעת תושבות בישראל מתחלק לשני מבחנים: הכמותי והמהותי-איכותי.

כאשר במדינה אליה עובר יחיד שיעור המס נמוך יותר משיעור המס בישראל, ייתכן שיעדיף לנתק תושבות בישראל
במקרהשל ניתוק תושבות הוא ישלם מס במדינה אליה עבר.
אולם אותו עובד יוכל לבצע זאת, רק אם יעמוד בקריטריונים לקביעת מרכז חייו בחו"ל ויסדיר את התהליך.

ככל שיחיד מעוניין בניתוק תושבות, יהיה עליו להסדיר גם את סוגיית מס היציאה במועד עזיבתו.
לפי סעיף 100א לפקודת מס הכנסה, נכס של אדם תושב ישראל אשר חדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום אשר בו חדל להיות תושב ישראל.
יחיד יכול לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו.
במועד המימוש (מכירת הנכס) בפועל ואז ובמועד המימוש ישלם את המס החל בשל מכירת הנכס במועד שבו חדל להיות תושב ישראל, בסכום השווה לסכום המס החל על חלק הרווח החייב.
הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בסעיף 159א ייווספו רק החל במועד המימוש ועד לתשלום המס בפועל.
בכל חלופה שתבחר, מועד אירוע המס הוא יום לפני מועד ניתוק התושבות.

להרחבה בנושא קביעת תושבות יחיד וניתוק תושבות – לחץ כאן

רילוקיישן למדינה בעלת אמנה למניעת כפל מס עם ישראל (למשל ארה״ב), הוא מקרה שונה הכולל יתרון משמעותי עבור יחיד ומשפחתו.
אמנה למניעת כפל מס היא הסכם  בילטראלי, שבמסגרתו קובעות שתי  מדינות את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות.
במקרה כזה, גם אם היחיד ייחשב תושב ישראל לפי המבחנים, יכול שבהתאם לקביעות האמנה, לא ייחשב תושב ישראל לצורכי מס.

החלטת מיסוי 2519/17

עובד שנשלח על ידי חברה לעבוד בחו"ל בחברות קשורות במדינות אמנה, ייראה כתושב אותה מדינת אמנה לעניין ניכוי מס במקור על הכנסותיו ממשכורת בחו"ל, ובלבד שמקיים את התנאים הבאים:

 • העובד ישהה בחו"ל 36 חודשים ומשפחתו 30 חודשים;
 • ברשותו בית קבע מחוץ לישראל בו הוא מתגורר, ובלבד שבן/בת הזוג של עובד חו"ל וילדיו מתחת לגיל 18 מתגוררים יחד עימו בבית במדינת האמנה;
 • ילדיו שמעל גיל 4 ומתחת לגיל 18 רשומים ולומדים במסגרות חינוכיות במדינת האמנה;
 • העובד שהה בישראל פחות מ-75 ימים ויתר בני משפחתו פחות מ– 85 ימים, בכל שנת מס בתקופת הניתוק (החל בשנת המס שלאחר שנת המס בה חל יום הניתוק ועד לשנה שלפני שנת החזרה לישראל);
 • המצאת אישור תושבות על ידי העובד לשנה הראשונה;
 • העובד מגיש דוחות מס ו/או מנוכה מהכנסתו מס במקור באותה מדינה, ככל שבאותה מדינה אין חובת הגשת דו"ח;
 • העובד דיווח על שינויים מהותיים שחלו במצבו )כעובד חוץ זכאי( בתקופה בה שהה בחו"ל;
 • העובד יצטרך להגיש דו"חות מס בישראל ואת הנספחים להחלטה כל שנה;
 • יש לשים לב למועדי ניתוק התושבות המפורטים בהחלטה;

החלטת המיסוי 2519/17 כפי שפורסמה על ידי רשות המסים: לחץ כאן.

תושבות דיפלומטים הנשלחים מטעם המדינה ובני משפחתם

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו קבעו מיהו תושב ישראל, ובתקנות "קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל" נקבעו החריגים להגדרה:

דיפלומטים הנשלחים מטעם מדינת ישראל לשהות בחו"ל הוחרגו מהגדרת תושב ישראל ע"י התקנות. נקבע כי יחיד המועסק ע"י מדינת ישראל ונשלח מטעמה ייחשב כתושב ישראל למרות שאינו עומד במבחנים כאמור.

לעניין בני משפחת הדיפלומטעולה השאלה מה דין תושבותם.

החוק לא קבע בעניינם, אך במקרה ההפוךבו דיפלומט זר מתגורר עם משפחתו בישראל, נקבע לגבי משפחתו כי לא ייחשבו כתושבי ישראל, וכל זאת באותם תקנות שהוחרג בהם הדיפלומט הישראלי.

נראה כי המחוקק אכן מבין כי יש לתת את הדעת למעמדה של משפחת הדיפלומט, הרי נעשה כן בעניין דיפלומטים זרים. אם כך, ניתן להניח כי אין המחוקק רוצה לקבוע מסמרות בעניין בני הזוג לדיפלומט ישראלי, היות ומשכך, בבואנו לבחון ניתוק תושבות הנובע ממשלחת דיפלומטית יש למפות את המקרה ואת נסיבותיו המיוחדות, ולהתאים באופן ספציפי לכל מקרה ומקרה את תכנון המס המתאים ביותר.

רילוקיישן בהיבט ביטוח לאומי ומיסוי

תושב ישראל שעשה רילוקיישן למדינה אחרת מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ כדי לשמור על רצף הזכויות.
בנוסף, לפני היציאה מן הארץ, יידרש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולשלוח אותו לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, או לפנות לסניף ולדווח על הנסיעה.
עומדים לפני רילוקיישן ורוצים לדווח לרשויות? מלאו טופס זה.

כמו כן, תושב ישראל המועסק בחו"ל אצל מעסיק ישראלי וחוזה העסקתו נחתם בישראל, יחשב כעובד שכיר וחובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרו מוטלת על מעסיקו בישראל.

אולם, תושב ישראל שעבר למדינה שישראל חתומה עמה על אמנה לביטוח סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, יהיה פטור מדמי ביטוח לאומי בישראל.
 הפטור לא יחול על דמי ביטוח בריאות שישולמו בשיעור 106 ש"ח (נכון לשנת 2022)

במצב בו תושב ישראל נשלח על ידי מעסיק ישראלי לעבוד במדינה שיש עמה אמנה, המעסיק ימשיך לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בישראל.
באם המעסיק השלים את התהליך, העובד יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח במדינת האמנה.

המדינות החתומות על אמנה לביטוח סוציאלי עם ישראל הן: שוויץ, אוסטריה, איטליה, בולגריה, אורוגוואי, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, קנדה (אמנה מצומצמת), צ'כיה, צרפת, רומניה, שבדיה וסלובקיה.

למידע נוסף אודות אמנות ביטוח סוציאלי בינלאומיות – לחץ כאן

סיוע בנושא מיסוי בעת רילוקיישן

אין ספק שתהליך רילוקיישן טומן בחובו היבטים רבים הדורשים טיפול והסדרה.
חלק מהמעבר כורך היבטים שלעתים מסובך ואף בלתי אפשרי לעשות באופן עצמאי ולכן מומלץ להיעזר בשירותי תמיכה וסיוע על ידי איש מקצוע.
יועץ מס או רואה חשבון, המלווים את תהליך הרילוקיישן מרגע ההחלטה ועד ההשתקעות הסופית, יקלו על המעבר.

משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותים לסיוע בתהליך:

 • יעוץ והכנה לקראת הרילוקיישן, אשר יכלול פירוט ההשלכות הן מבחינת ישראל הן מבחינת מדינת היעד, אשר את חלקן מנינו מעלה.
 • חיבור עם משרדים מקצועיים בתחומי המיסים וראיית חשבון במדינות היעד. משרדו משתף פעולה עם משרדים רבים ברחבי העולם ומקיים קשר שוטף עמם בנוגע לסוגיות רלוונטיות ללקוחותינו.
 • חישובי מס לצורך ניכוי מס במקור ותכנוני מס קפדניים ויעילים.
 • ייצוג והגשת טפסים לרשויות במדינת היעד.
 • הערכת עלות המעביד ואת השכר נטו של העובד בחו"ל ובישראל במידה ומעמדו תושב ישראל.
 • כתיבת תוכנית עסקית כלכלית מקיפה וליווי שוטף.

כל זאת ועוד, תוך ליווי וטיפול שוטף  של אנשי מקצוע במהלך תהליך הרילוקיישן ותיאום בין כל אנשי המקצוע הרלוונטיים לתהליך.

מאמרים נוספים בנושא מיסוי בינלאומי:

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מיסוי קרנות ריט

מיסוי קרנות ריט

מהי קרן ריט (Reit) קרן ריט היא גוף המאפשר השקעה בנדל"ן מניב לצורכי רווח למשקיעים.

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים