עדכוני רשות המיסים בשל מלחמת ״חרבות ברזל"

עדכוני רשות המיסים בשל "מלחמת חרבות ברזל"

עדכוני רשות המיסים בשל מלחמת ״חרבות ברזל"

ידיעות עדכניות

רשות המיסים פרסמה ביום 02.11.2023 הנחיה אשר מפרטת את אופן היישום של חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד – 2023  (להלן "החוק"), במערכי רשות המסים. החוק מסדיר את הזכאות לדחיית מועדים לדיווחים ותשלומים אשר חלים במהלך התקופה הקובעת מיום 7 באוקטובר 2023 עד יום 7 בנובמבר 2023. ההנחיה מפרטת מי הן האוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות לדחיית מועד, מהן ההקלות שיינתנו לזכאים במערכי המס השונים ואופן היישום הטכני של הוראת החוק.

לקריאת החוק כפי שמופיע בספר החוקים, לחצו כאן.

לקריאת הנחיית רשות המיסים, לחצו כאן.

לאור המצב הביטחוני במדינת ישראל פרסמה רשות המיסים מספר הנחיות ועדכונים שמטרתם להקל, עד כמה שניתן, על נישומים, עוסקים ומייצגים. במאמר זה נרכז את ההנחיות הקשורות להארכת מועדי הגשת דוחות, הארכת תוקפם של אישורים מסוימים ועוד.

הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

בהתאם להודעה שפרסמה רשות המיסים בתאריך 10.10.23, תוקפם של אישורי ניכוי מס במקור שפגו החל מיום 30.9.23 ואילך, יארכו עד ליום 30.11.23.

נישומים שאין ברשותם אישור ניכוי מס במקור, יכולים לפנות למשרד השומה דרך מערכת פניות הציבור או באמצעות מערכת פניות למשרדים, עבור מייצגים המקושרים לשע"מ. ככל המתאפשר, תינתן עדיפות לפניות אלו.

דחיית מועד הגשת דוחות תקופתיים ספטמבר 2023 למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה

בהתאם להודעתה של רשות המיסים מתאריך 10.10.23, מועדי הגשת הדוחות הנ"ל ידחו עד ליום 26.10.23.

בנוסף, עבור דוחות שיוגשו עד ליום 23.11.23 לא יוטלו קנסות בשל פיגור בהגשת הדו"ח. עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה על למועד התשלום בפעול. במקרים חריגים, ניתן להגיש בקשה, בצירוף מסמכים תומכים, לביטול הפרשי הריבית והצמדה.

לצד זה, משרתי מילואים שגיוסו ותושבי הדרום ועוטף עזה, אשר לא הגישו את הדוחות הנ"ל לחודש ספטמבר 2023 במועדם, יכולים לקבל ביטול מלא של הפרשי ההצמדה והריבית על ידי פניה לרשות המיסים דרך ערוצי התקשורת המקוונים.

להנחיה זו, הוסיפה רשות המיסים בתאריך 16.10.23, כי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2022 לא עולה על 50 מיליון ₪, יוכלו להגיש ולשלם את הדו"ח התקופתי למע"מ עבור חודש ספטמבר עד ליום 27.11.23, ללא הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 ע"פ הסדר אורכות למייצגים

בפרסומה מיום 10.10.23, הודיעה רשות המיסים על מועדים עדכניים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022:

 • עבור חברות – מועד ההגשה הראשון ידחה מיום 31.10.23 ליום 30.11.23
 • עבור יחידים – מועד ההגשה השני ידחה מיום 30.11.23 ליום 31.12.23
 • הצהרות הון – עבור הצהרות הון שמועד הגשתן הוא 1.9.23 ואילך, יוארך מועד ההגשה עד ליום 31.12.23 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.

הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס

ביום 8.10.23 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת הודעה לפקידי שומה, מנהלי מסמ"ק וממוני מע"מ בהם היא מבקשת מהם לגלות רגישות והתחשבות בציבור בנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות בנושאים הבאים:

 • הארכת אישורי ניכוי מס במקור, כמו שפורט לעיל.
 • אורכות להגשת השגות וערעורים.
 • אורכות להגשת מסמכים.
 • הימנעות, ככל הניתן, בשבועיים הקרובים, מביצוע פעולות יזומות לשומה מול מייצגים, נישומים ועוסקים, לדוגמה, דיוני שומה, תשאול, ביקרות במקום העסק וכדומה. להוציא דוחות/שומה/השגה שעומדים להתיישן ובהתאם לשיקול דעת ואישור מנהל המשרד.
 • מתן עדיפות לטיפול בדוחות עם יתרת זכות (שחרור החזרים).

הקפאת הליכי גביה ואכיפה

בפרסומה מיום 10.10.23, הודיעה רשות המיסים כי לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות וכי לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימוש עיקולים עד ליום 20.10.23 (מועד זה עשוי להתעדכן, בהתאם למצב הביטחוני).

על הנחיה זו, פרסמה רשות המיסים עדכון בתאריך 16.10.23. בהתאם לעדכון, בכל מערכי המס, מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימוש עיקולים עד לתאריך 1.12.23 (מועד זה עשוי להתעדכן, בהתאם למצב הביטחוני), למעט מקרים בהם ניתן לכך אישור של סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה בלבד.

חשוב לשים לב כי הודעות אלו של רשות המיסים אין פרושן ביטול עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא רק עצירתם של הליכים אלה. כמו כן, הפרשי הצמדה וריבית יחולו בהתאם לחוק.

פיצוי למעסיקים בגין עובדים שנעדרו מעבודה

בתאריך 29.10.2023 פרסמה רשות המיסים הנחיה העוסקת בנזק שנגרם למעסיקים בעקבות תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב הוראות מערכת הביטחון.

ממועד תחילת מלחמת "חרבות ברזל", מערכת הביטחון נתנה הוראות לפינוי מאורגן של תושבים משורה של ישובים ועקב כך, תושבים רבים נעדרו מעבודתם.

למידע נוסף בעברית בכל הקשור להעסקת עובדים בחירום ניתן לפנות לאתר "שכר פלוס". 

למידע נוסף באנגלית בכל הקשור להעסקת עובדים בחירום ניתן לפנות לאתר Workknot.

הנחיית רשות המיסים קובעת כי מעסיק של עובד שהוא תושב אחד מהישובים שפורטו בהחלטות הממשלה, שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות ושכרו שולם לו, יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששילם לעובד. תקרת הפיצוי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע. לקריאת הנחיית רשות המיסים- לחץ כאן.

פניות משרתי מילואים ותושבי הדרום ועוטף עזה

בתאריך 9.10.23 הודיעה רשות המיסים על פתיחתו של ערוץ מקוון בו יוכלו משרתי המילואים לקבל טיפל מהיר במגוון נושאים. עבור פניות בנושאי שומה, גבייה ואורכות יש לבחור באפשרות "פניות מתגייסי בעלי צו 8" מבין האפשרויות בשדה "נושא משני" ולציין את תאריך הגיוס. הפניות הללו תהיינה בעדיפות גבוהה ויטפלו במהירות על ידי רשות המיסים.

בנוסף, למייצגים המגויסים לשירותי המילואים יינתן מענה מיוחד, מעבר לערוצים המקוונים הרגילים ופתיחתו של ערוץ ייעודי במערכת פניות מייצגים, גם בתיבה ייעודית במטה אכיפת הגביה של רשות המיסים באמצעות כתובת המייל הבאה: haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il.

כמו כן, הודיעה רשות המיסים ביום 10.10.23 כי תיתן עדיפות לפניות שיגישו תושבי הדרום ועוטף עזה, בכל הערוצים המקוונים.

הנחיות נוספות מפרסומה של רשות המיסים בתאריך 10.10.23

 • דחיית חובת הדיווח על פרישה מעבודה בטופס 161 "החדש" ליום 1.1.24.
 • הארכת מועד הגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ" עד ליום 31.10.23.
 • הארכת תוקפן של תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממחושבת שפג ביום 30.9.23 ואילך עד ליום 30.11.23.

אנו מחזקים את כוחות הביטחון, תושבי הדרום וכלל אזרחי מדינת ישראל בימים קשים אלה. שולחים תנחומים לאלו שאיבדו את יקיריהם, מאחלים החלמה מהירה לפצועים ומקווים לחזרתם בשלום של השבויים.

משרדנו אשר כולל בכירים לשעבר ברשות המיסים, יכול לסייע לכם בסוגיות מיסיות שונות. בימים קשים אלה, אנו נשמח להתגייס יחד עם כל מדינת ישראל ולהעניק שיחות ייעוץ ראשוניות, במסגרתן ניתן מענה ראשוני, טיפים והמלצות ראשוניות. ליצירת קשר עם נציג משרדנו, לחצו כאן.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים